Müşteri Hizmetleri
0224 241 27 00
EtaV8SQL Teknik Özellikleri

Açık veritabanı kullanımı ile Excel, Access vs. gibi programlara direkt bağlantı yapılabilir ve SQL veritabanı özelliklerini kullanılarak işlemler tamamlanabilir.

Kullanıcının kendi istediği şekilde fiş tipi, entegrasyon tipi, döviz, alan vs..tanımlanabilir. Böylece pek çok noktada isteğe bağlı olarak tanımların geliştirilmesi mümkündür.

ETA:V.8-SQL’in modüler ve entegre yapısı ile tüm modüller arasında tam ve eş zamanlı entegrasyon mümkündür.

ETA:V.8-SQL’de çok yönlü güvenlik sistemi mevcuttur. Sistem yönetimi ile kullanıcı tanımı, yetkilendirme, şirket açma, devir gibi güvenliğin ön planda tutulduğu işlemler tek bir yerde toplanmıştır.

ETA:V.8-SQL ile çok sayıda şirket ile çalışmak mümkündür. Her şirket kendi içerisinde parametrik olarak ihtiyaca göre farklı şekilde tasarlanabilir.

ETA:V.8-SQL ile sınırsız sayıda döviz ile işlem yapılabilir. Döviz kurları günlük olarak kullanıcı tanımlı döviz türlerine göre girilerek takip edilir.

ETA:V.8-SQL gelişmiş raporlara sahiptir. Standart raporlara alan eklenip çıkarma, alan uzunluklarını ve kolon sıralarını belirleyebilme, istenilen alan ya da alanlara göre sıralama, raporların renk ve yazı tiplerini belirleme ve bu kriterleri kaydedip tekrar kullanabilme gibi birçok özellik mevcuttur.

ekran görüntüsü

Kart ve hareket seçim ve arama pencerelerinde aramalar pratik şekilde yapılarak istenilen kayda ulaşmak kolaylaştırılmıştır. Kullanıcılar pencereyi istedikleri şekilde dizayn ederek alan ekleyip çıkarma, saha isimlerini değiştirme gibi işlemleri yapabilirler. Pencerelerde formüller ve arama kıstasları kullanılarak istenilen kıstaslara sahip kayıtların listelenmesi sağlanabilir. 

 

İLİŞKİSEL VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Client / Server Mimari

Veri işleme operasyonlarının optimize edilmesini sağlar ve ağ üzerindeki trafiği en alt düzeye indirir.

Maliyet

Gelişmiş özelliklere sahip bir Server bilgisayar birçok işlemleri üzerinde yapacağı için istemcilerde (terminal) daha ucuz bilgisayarlar kullanılabilir.

Veritabanı

Veritabanı üzerinde kullanıcı yetkileri tanımlanabilir.

Veri Bütünlüğü

İlişkisel veritabanı modelinin ana amacı olan veri bütünlüğü sayesinde yanlış ya da ilgisiz verilerin veritabanına kayıt edilmesi önlenir.

Veri Saklama

Veri saklama alanında daha az yer kapladığı gibi erişim süresini de hızlandırır.

YAPISAL ÖZELLİKLER

ETA:V.8-SQL, Object Oriented teknoloji kullanılarak hazırlanmıştır ve açık veritabanı mimarisine sahiptir. 
Hem büyük hem de orta ölçekli işletmelerin gereksinimi olan tüm fonksiyonelliğe sahiptir.
Windows'un alışılmış kullanım ve grafik standartlarına sahiptir ve SQL özelliklerini kullanmaktadır.
Açık Veri Bağlantısı (ODBC Driver) ile Excel, Word, Access gibi popüler programlara direkt bilgi bağlantısı yapabilmektedir.
Açık sistemleri desteklemesi sayesinde yardımcı programlarla sağlıklı bir iletişim kurar.
Başka firmalar tarafından geliştirilen raporlama araçları ve çok farklı yazılımlar ile firmaya özel uyarlamalar yapılmasına olanak sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

- Modüler yapı
- Esnek tanımlama
- Parametrik yapı
- Esnek entegrasyon
- Windows uyumlu kullanıcı arayüzü 
- Çok kullanıcılı çalışma imkanı
- Menü, şirket ve işlem bazında yetkilendirme, kullanıcıları grup veya departmanlara bağlayıp grup bazında ortak yetkilendirme yapılabilmesi
- SQL fonksiyonlarının kullanabilmesi
- Tüm modüllerde çok sayıda döviz cinsi ile çok dövizli işlem yapılabilmesi
- Raporların saha boylarının istenilen uzunlukta verilebilmesi, sahaların sütun sıralarının değiştirilebilmesi, saha eklenip çıkarılabilmesi ve üst üste 5 ayrı sahaya göre artan veya azalan değerde sıralama yapılabilmesi ve bu değişikliklerin kullanıcı bazında kayıt edilebilmesi
- Tüm modüllerde çok sayıda fiş tipi tanımlayarak fiş tiplerine bağlı muhasebe entegrasyon tablosu, evrak numarası takibi vs. özellikleri ve esnek olarak saha tanımları yapılabilmesi
- Kullanıcı tanımları, yetkilendirme, devir, fiş tipi tanımları gibi uzmanlık gerektiren işlemlerin tek menü altına toplandığı Sistem Yöneticisi Menüsü özelliği
- Programdaki tüm görsel araçların renk ve yazı tipi karakterlerinin belirlenebilmesi 
- Her fiş tipi ve her kullanıcı için fiş girişlerinde esnek alanlar belirlenebilmesi
- Fiş tiplerine göre kullanıcı tanımlı evrak (seri) no takibi yapılabilmesi
- Şirket ve genel tabloların oluşturulmasında kullanıcıya göre ilk değerlerin (default) tanımlanabilmesi
- Tüm modüllerde Entegrasyon açıklamalarının esnek olarak tanımlanabilmesi ve istenilen alanların fiş açıklama satırlarına taşınabilmesi 
- Tüm şirketlerin tek bir işlemle yılsonu devrinin yapılabilmesi, dönem başında eski döneme ait kartların yeni döneme taşınarak aynı anda her iki dönemde çalışılabilmesi ve daha sonra devir işlemi yapılarak yeni döneme fişlerin aktarılabilmesi
- Doküman düzenleyici programı ile Fatura, irsaliye, sipariş gibi matbu formların dizaynlarının yapılabilmesi
- Kart ve hareket seçim pencerelerinde istenilen alanların eklenip kaldırılması ve ana pencereye bağlı diğer pencerelerin istenilen şekilde SQL komutları ile tanımlanarak açılabilmesi, kullanıcı ve şirket bazında tanımların saklanması
- Stok, cari, kasa vb. fiş satırlarının istenilen kriterlere göre birleştirilebilmesi
- Benzersiz orta menü ile ekranlar arasında kaybolmadan kolay kullanım imkanı 
- Sınırsız sayıda makro tanımı
- Kullanıcı tanımlı Hızlı Ulaşım menüleri sayesinde program içerisindeki istenilen bölümlere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabilmesi
- Tüm raporların Excel, word, pdf, html, txt, rtf formatlarında alınabilmesi ve bu formatlarda e-posta gönderilebilmesi
- Kart ve fiş bazında ilk kayıt eden ve düzeltme yapan kullanıcı bilgilerinin görülebilmesi ve raporlanabilmesi

MODÜL BAZINDA ÖZELLİKLER
STOK
- Sınırsız sayıda depo bazında stok takibi
- Stoklarda gruplara göre rapor alınabilmesi
- LİFO, FİFO, Ağırlıklı Ortalama fiyatları ile işlem yapılabilmesi
- Stok kartında 2 adet birim takibi
- Stok kartına resim eklenebilmesi
- 3 ayrı stok cinsi, 5 adet özel kod, 5 adet açıklama tanımı
- 5 ayrı döviz cinsinden hareket takibi
- 3 adet oran iskonto tanımı
- Bölüm, reyon ve raf olarak sınıflanan ve alt bölümlere ayrılan stok yerleşim takibi
- Farklı barkod türlerinden sınırsız sayıda barkod tanımı ve renk/beden bilgilerinin barkod takibiyle işlenebilmesi
- Fiyat tanımı, fiyatların depo, alış satış ve grup bazında ayrılması ve default fiyat uygulaması
- Stok fiş girişinde 3 adet yüzde iskontosu
- Genel, depo ve fiş tipi bazında Stok muhasebe hesap kodu verilebilmesi
- Kullanıcı tanımlı fiş tipleri; fişin depolu çalışıp çalışmayacağı, fişte hangi fiyatın default olarak geleceği, hangi evrak serisinin takip edileceği gibi özellikler
- Stok fişinde fiyat belirlenirken stok fiyat analizi penceresi ile kullanıcı tanımlı veya dönem içerisinde oluşan maliyet veya kart fiyatlarının seçilebilmesi, depo ve cari bazında dönem içi hareketlerin istenilen tarihe kadarki ortalama fiyatlarının hesaplanıp seçilebilmesi ve benzer stoklara ait fiyatların seçilebilmesi
- Stok analiz penceresi ile işlem cinsi bazında, aylık bazda ,depo bazında ve genel rezerv miktar, tutar ve fiyatlarının anında izlenebilmesi
CARİ
- 3 ayrı cari hesap adı, 3 adet yetkili, 5 adet özel kod, 5 adet açıklama tanımı
- 5 ayrı döviz cinsinden hareket takibi
- Cari kartına resim eklenebilmesi
- Adres bilgisi girişi, yazışma, fatura ve sevk işlemleri için adres seçimi
- Kredi, teminat, risk limitlerinin TL ve döviz olarak girişi
- Değişik hesaplanan vade farkı grupları oluşturulması ve cari kartlar için seçimi
- Farklı ödeme planı ve taksit grupları tanımlanması ve cari karta uygun ödeme planı şablonu seçimi
- Kart çalışma kontrolüyle seçilen kartta işlem engeli
- Kara liste uyarısı
- Sektör ve bölgelere göre kart gruplanabilmesi
- Cari grupları ve alt grupları tanımlanarak grup bazında rapor alınabilmesi
- Farklı işlem cinsleri tanımlayarak (Fatura, nakit, senet, çek) hareket girişinde bu işlem cinslerine göre giriş; hareketlerin sınıflandırılarak farklı muhasebe kodlarına bağlanması; işlem tiplerinin modüllere bağlanarak cari işlemlerinin diğer modüllerle entegrasyonu
- Cari grup ve bağlantılı alt gruplar açılarak cari kartların sınıflandırılabilmesi, grup bazında muhasebe kodu verilebilmesi ve rapor alınabilmesi
- Bir alacak veya borç hareketinin birden fazla karşı hareket ile kısmen veya tamamen TL ve döviz olarak eşlenerek kapatılabilmesi
- Cari analiz penceresiyle fatura dağılımı, ödeme /tahsilat bilgileri, çek senet tutarları, risk analizi ve döviz toplamları ve analizi bilgilerine anında ulaşılabilmesi
- Devir esnasında işlem cinslerine göre(nakit, fatura, çek/senet vs.. ) devir rakamlarının ayrı ayrı aktarılabilmesi
- Kur Farkı fişlerinin otomatik oluşturulabilmesi
- Cari bazında fiyat listesi tanımlama, tanımlanan listelerdeki fiyatların fişlere otomatik veya manuel taşınabilmesi
FATURA
- Kullanıcı tanımlı fatura fiş tipleri; farklı dizayn dosyaları ile değişik fatura türleri için farklı formatta döküm, kullanıcı tanımlı evrak numaraları ile fatura serisinin takibi
- Fatura tipleri için farklı bir entegrasyon tablosu ve muhasebe hesap kodları
- Stok, Cari, Muhasebe, Kasa, Banka ve Demirbaş modülleriyle entegrasyon ve değişik fatura tiplerinin işlenmesi sonucu diğer modüllerde oluşacak fiş tipinin kullanıcı tarafından belirlenebilmesi
- Tanımlanan fatura tipinde tevkifat işlemi yapılacaksa kullanıcı tanımlı tevkifat oranı ve tevkifat tipi seçimi
- Fatura fişi içerisinde alan seçime bağlı olarak; her fatura tipi için sadece seçilen alanların faturaya gelmesi (Örneğin tek açıklama girilmesi yeterliyse geriye kalan dört açıklama alanının fatura giriş ekranına gelmesi engellenebilir.) Tanımlanan şirkette genel olarak tanımlanan fatura tiplerinin hangileri kullanılıyorsa ilgili şirket için sadece o fatura tipleri onaylanarak şirket bazında istenilen fatura tipleriyle işlem yapılması ve diğer fatura tiplerinin o şirkette görünmemesinin sağlanması
- 5 adede kadar genel indirim ve genel masraf işlenmesi; kullanıcı tanımlı indirim ve masraf başlıkları; bunların fatura toplamı üzerinden formüle edilebilmesi; sabit bir rakam veya oran olabilmesi
- İndirim ve masrafların muhasebede ayrı bir hesaba işlenmesi veya oranlarına göre stok satırlarına dağıtılabilmesi, indirim ve masraflar için öncelik belirlenebilmesi
- Hizmet faturalarında stok kartına benzer bir şekilde tanımlanan hizmet kartları ile işlem yapılabilmesi, hizmet kartına belli bir katsayı üzerinden birim fiyat verilebilmesi
- Açıklama kartları açılması ve fatura satırlarına istenilen sayıda açıklama satırı girilmesi ile aynı şekilde yazılan açıklamaların tekrar yazılması yerine açıklama kartının seçilerek açıklamanın kolayca faturaya alınabilmesi
- Fatura toplamının esnek olarak tanımlanan ve istenilen modül ile bağlantılı olarak çalışabilen ödeme/tahsilat tiplerine TL ve döviz olarak işlenebilmesi
- Genel indirim ve masrafların fatura sahaları kullanılarak formüle edilip hesaplanabilmesi ve istenilen koşula bağlı olarak getirilebilmesi
- Fatura girişi sırasında malın detaylı olarak maliyet fiyatlarının (fifo, lifo, yao) gerek genel bazda gerekse depolar bazında görülebilmesi, ilgili malın alış ve satışı sonrasında oluşan hareket fiyatlarının görülebilmesi, malın özdeş ve benzer kartlarına ait fiyat bilgilerinin görülebilmesi
- Fatura girilirken ilgili cari ve stok kartlarına ait çok detaylı bilgilere kolayca ulaşılabilmesi
- Fatura girişi sırasında farklı dövizler girilebilmesi ve aynı ekrandan farklı döviz değerlerinin gruplanarak dağılımlarının görülebilmesi, istenen döviz değerinin seçilerek cariye bu dövizin kaydedilebilmesi
- Fatura girişi sırasında vergi rakamlarının oransal bazda yine aynı ekrandan kolayca dağılımlarının görülebilmesi
- Fatura indirim ve masraflarının tüm fatura sahalarının kullanılabileceği formül ve koşullara göre hesaplanabilmesi
MUHASEBE
- Kullanıcı tanımlı fiş tipleri, mahsup, tahsil veya tediye seçenekleri, fişlerde öncelik sırası tanımı
- 3 adet hesap ismi, 5 adet özel kod, 5 adet açıklama tanımı
- 5 ayrı döviz cinsi üzerinden hareket takibi
- Hesap çalışma tipi ile borç, alacak ve hem borç hem alacak çalışan hesapların belirlenebilmesi
- Muhasebe miktarlı takip edilecekse hesap için miktar kodu üretim birimi veya şube bazında gelir ve giderleri takip
- Standart muhasebe raporları dışında dövizli ve miktarlı envanter, ekstre ve mizan raporları alınabilmesi
- Çok detaylı hesap kartı tanımlanabilmesi ve kart içinde iken detaylı olarak hareket bilgilerinin TL ve Döviz olarak görülebilmesi
- Aynı anda hem miktarlı hem dövizli fiş girilebilmesi
- Fiş Cambazı kullanımı ile hızlı ve kolay muhasebe fişi oluşturulabilmesi
- Enflasyon Muhasebesi işlemlerinin yapılabilmesi
DEMİRBAŞ
- Demirbaş kartına 5 adet resim eklenmesi
- Enflasyon Düzeltmesi işlemi
- Tüm yıllara ait değerlerin kart üzerinden girilmesi ve takibi
- Reel olmayan finansman tutarlarının takibi
- KDV, Amortisman, Enflasyon düzeltme ve demirbaş mizanı raporları
- Amortisman tutarının detaylı olarak girilebilmesi (Nakliye, Komisyon, Finansman gideri vb.)
- Tüm işlemler için muhasebe bağlantısı yapılabilmesi
ÇEK / SENET
- Kullanıcı tanımlı bordro tipi, bordro işlem tipinin giriş mi çıkış mı olacağı, çek mi senet mi olacağı, cari, muhasebe, kasa ve banka modüllerine işlenip işlenmeyeceği ve bu modüllerde hangi fişlere işleneceği, döküm dizayn dosyası ve muhasebe entegrasyon tablosu
- Kullanıcı tanımlı çek/senet pozisyonları (Teminat, finans çekleri, vb.)
- Bordro bazında çek/senet takibi, kullanıcı hatalarını önlemek amacıyla son durumlar dikkate alınarak işlem imkanı
- Çek/senet işlemlerinin döviz olarak da takip edilebilmesi
- Çek/senet bordrolarının banka ve cari arasında virmanı
- Çek/senet kapama bordroları ile gerçek risk takibi ve kara liste takibi
- Cirolu Çek/Senetlerin otomatik kapatılabilmesi
- Toplu çek/senet oluşturma işlemi ile otomatik taksitlendirme yapılabilmesi
- Kısmı çek/senet ödeme takibi yapılabilmesi
İRSALİYE
- Kullanıcı tanımlı irsaliye tipleri, farklı dizaynlar ve evrak noları
- Stok, Cari, Fatura, Muhasebe, Kasa ve Banka modülleri ile tam entegrasyon
- Faturada kullanılan tüm sahalar (indirim-masraf-döviz-açıklama gibi) ve işlemler
- İrsaliyelerin tek tek, toplu halde tek tek veya birden fazla irsaliye toplanarak tek bir fatura halinde faturalanabilmesi
- İrsaliyelerin sonradan fiyatlandırılabilmesi
- İrsaliye girişi sırasında malın detaylı olarak maliyet fiyatlarının (fifo, lifo, yao) gerek genel bazda gerekse depolar bazında görülebilmesi, ilgili malın alış ve satışı sonrasında oluşan hareket fiyatlarının görülebilmesi, malın özdeş ve benzer kartlarına ait fiyat bilgilerinin görülebilmesi
- İrsaliye girilirken ilgili cari ve stok kartlarına ait çok detaylı bilgilere kolayca ulaşabilmesi
- İrsaliye girişi sırasında farklı dövizler girilebilmesi ve aynı ekrandan farklı döviz değerlerinin gruplanarak dağılımlarının görülebilmesi
- İrsaliye girişi sırasında vergi rakamlarının oransal bazda yine aynı ekrandan kolayca dağılımlarının görülebilmesi
SİPARİŞ
- Kullanıcı tanımlı sipariş tipleri, farklı dizaynlar ve evrak noları
- Alınan veya verilen siparişlerin stok bazında takip numarası verilerek ayrı ayrı veya toplu olarak kapatılabilmesi
- Stokların Depo bazında siparişlerinin ayrı ayrı takip edilebilmesi
- Stok ve cari rezervleri oluşturabilme ve parametrik olarak detaylı rezerv kontrolleri
- Siparişlerden, tekil veya istenilen kıstaslara göre toplu olarak irsaliye ve fatura oluşturulabilmesi
- Cari kartlarına ait detaylı sipariş limit (miktar/fiyat/tutar vs.) takibi
- Her sipariş fişi için termin/geçerlilik/kesinleşme tarihi ve saati belirtilebilmesi
KASA
- Dövizli kasa takibi
- Kasa kartında 3 ayrı kasa adı, 3 adet yetkili tanımı
- Kasa ters bakiye kontrolü
- Günlük, haftalık, aylık veya yıllık tarih kontrolü ile kasaya giriş engeli
- Kasa kartına asgari ve azami tutar girilerek kasa bakiyesinin asgari tutarın altına düşmesi veya azami tutarın üzerine çıkması durumunda giriş veya çıkış hareketinin engeli
- Fatura, nakit, senet, çek, dekont, banka gibi değişik işlem cinsleriyle işlem ve her işlem cinsi için farklı muhasebe hesap kodu
- Devir esnasında işlem cinslerine göre (nakit, fatura, çek/senet vs. ) devir rakamlarının ayrı ayrı aktarılabilmesi
BANKA
- Banka fiş tip tanımı; fişin cari, muhasebe ve kasa modüllerine işlenip işlenmeyeceği, giren/yatan, çıkan/çekilen ve mahsup işlem tiplerinden hangisi olacağının belirlenebilmesi
- 3 adet hesap kartı, 5 adet özel kod, 5 adet açıklama alanı
- Çok sayıda hesap açımı, banka ve şube bazında gruplama
- Çok dövizli işlem
- Giriş, çıkış ve bakiye asgari ve azami tutar kontrolü
- Dekont masraf, stopaj ve fon tutarlarının işlenmesi ve muhasebeye ayrı bir hesap olarak atılabilmesi
- Devir esnasında işlem cinslerine göre(nakit, fatura, çek/senet vs.. ) devir rakamlarının ayrı ayrı aktarılabilmesi
MUHASEBE IV
- E-beyanname hazırlama ve paketleme işlemlerinin yapılabilmesi
- KDV, muhtasar, geçici vergi, kurumlar, gelir vergisi, gelir vergisi ek beyannamelerinin tanımlarının esnek olarak belirlenip dökümlerinin alınabilmesi
- 7A ve 7B hesap planlarına göre otomatik yılsonu ve dönem sonu işlemlerinin yapılabilmesi
- BA-BS formu verilerinin fatura ya da muhasebe fişlerinden otomatik çekilebilmesi
- Ek mali tabloların hazırlanabilmesi
BORDRO
- SSK raporlarını ve e-bildirge hazırlayabilme ve SGK sayfasının otomatik açılması
- Personelin İşyeri, Departman, pozisyon ve görev tanımlarını yapabilme
- Departmanlara göre rapor alabilme
- Personel kartlarına resim tanımlayabilme
- Adres bilgisi girişi
- Aynı şirket altında birden fazla şube işlemlerinin takip edilebilmesi
- Teşvik kapsamındaki iller için teşvik bildirim raporlarının hazırlanması
- Tüm resmi dökümlerin alınabilmesi
- Kullanıcı tanımlı Özel Raporlar
- Kullanıcı tarafından belirlenebilen mesai, ödenek ve kesinti tanımları
- Mesai tiplerine göre belirlenebilen tazminat tanımları
- Kullanıcı Tanımlı Esnek Muhasebe Entegrasyonu
- Toplu işlemler yapabilme (Puantaj, Netten brüte, toplu ücret değişikliği vb.)
- Geçmiş (devir yapılmış) ayda raporlama amaçlı çalışabilme ve geçmiş aya ait bilgilerin ve hesaplamaların değiştirilmesinin engellenmesi
- Özel emeklilik ve özel sağlık sigortası takibi yapılabilmesi
İŞLETME
- Fiş tipi belirleme
- İşlem kodu tanımlama
- Bir satırda 5 değişik gider ve gelir tutarı yazabilme
- Stok ile entegre çalışabilme
- Demirbaş tablosu oluşturma
- Detaylı defter dökümleri ve kod analizleri
- Envanter ve Demirbaş listeleri
ÜRETİM
- Mamül ve yarı mamul reçeteleri tanımlama
- Reçetelerde hammadde, hizmet ve gider tanımlayarak maliyet hesaplama
- Üretim emir fişleri oluşturma
- Parçalı/kısmi emir kapama işlemleri
- Farklı emir fiş tipleri tanımlayabilme
- Muhasebe bağlantısı
- Giderlerin toplu olarak maliyetlere yansıtılması
- Hurda ve fire takibi
- Üretim detay ve özet raporları
- Üretim tasarım maliyet listeleri
ETİKET YAZDIRMA
- Stok bağlantılı etiket ve barkod etiketi yazdırma
- Cari ve kartoteks bağlantılı etiket yazdırma
- Kullanıcı tanımlı etiket hazırlama
- Görsel, kolay ve hızlı etiket dizaynı hazırlama
MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU
- Mükellef hesaplarının borç alacak takibi yapılabilmesi
- Tekli, toplu serbest meslek makbuzu kesilebilmesi, aynı anda muhasebe ve işletme defteri modüllerine entegrasyon yapılabilmesi
YÖNETİM ANALİZİ VE FİNANSMAN TAKİBİ
- Genel bütçe analizi ile tek ekrandan birden fazla bilgiye ulaşarak şirketin durumunun değerlendirilebilmesi
- Stok, cari, fatura,irsliye,kasa ,banka,çek/senet hareket analiz bölümleri ile yapılan hareketlerin günlük, haftalık, aylık,yıllık ve iki tarih arası şeklinden analiz edilmesi ve grafiklerinin alınması
- En çok ve en az hareket gören stok kart ve cari kart analizlerinin yapılabilmesi, grafiklerinin alınması
- İşlem görmeyen stok kart ve cari kart analizlerinin yapılabilmesi
- Bölgesel ve özel koda göre cari ve stok kart bazında gruplanarak rapor alınması ve grafiklerinin alınması
TRANSFER
- Yazarkasalara stok transferi, bilgi/fiyat güncelleme ve yazarkasada oluşan hareketlerin program içerisine transfer edilebilmesi
- Pos cihazlarına stok transferi, bilgi/fiyat güncelleme ve pos cihazında oluşan hareketlerin faturaya transferi ve muhasebeleştirilmesi.
- Farklı modüllere kart ve hareket transferlerinin yapılabilmesi
VERİ AKTARMA
- Şirketler arası kart ve hareket transferi yapılabilmesi
- Kart ve hareket bilgilerinin xml formatında dosyaya transferi ve dosyadan programa transfer edilebilmesi
RAPORLAR
- Kullanıcı tanımlı özel rapor dizaynlarının hazırlanabilmesi
- Rapor çıktılarının xls, txt ve xml formatında kayıt edilebilmesi
- Grup rapor tanımı ile birden fazla raporun tek ekrandan izlenebilmesi ve belirli aralıklar ile izlenen bilginin otomatik güncellenmesi
 
Fethiye Mahallesi Fazıl Sokak No:8 Zemin Kat Daire : 3
Nilüfer / BURSA
Tel : 0-224-241 27 00 Pbx Fax : 0-224-241 27 04 E-mail : partner@partnerbilgisayar.com